Ankergade 7 Hüttmann S. Husassist.
Ankergade 7 Jacobsen Peter
Ankergade 7 Jepsen Th. Arbejder
Ankergade 7 Jokumsen Christian E. Kedelsmed
Ankergade 7 Thomsen Cl. Fiskehandler
Ankergade 9 Beck Nis M. Togbetjent
Ankergade 9 Hansen Nis J. Vognpasser
Ankergade 9 Hymøller H.P. Arbejder
Ankergade 11 Skau R. Billetør
Ankergade 13 Hansen Knud Lokomotivfyrbøder
Ankergade 13 Moldt N. Overportør
Ankergade 15 Jacobsen Joh. Elektriker
Ankergade 15 Janering E.F. Arbejder
Ankergade 15 Janering A. Arbejder
Ankergade 15 Janering H.A. Smed
Ankergade 15 Jørgensen M. Frøken
Ankergade 15 Thomsen C. Fisker
Ankergade 17 Palmus N.H. Arbejder
Ankergade 17 Palmus H. Handelsmedhjælper
Ankergade 19 Johannsen Christian
Ankergade 21 Erichsen Cathr. M. Husbestyrerinde
Ankergade 21 Jensen V.E.G. Kontormedhjælper
Ankergade 21 Jensen S.M. Sergent