Bagergade 1 Jensen P. Murer
Bagergade 1 Madsen Herinr. Kontorist
Bagergade 1 Madsen Broder Sejlmager
Bagergade 1 Oberg Chr. Købmand
Bagergade 3 Lenz H. Frøken
Bagergade 3 Lenz C. Maskinbygger
Bagergade 3 Lenz F. Medhjælper
Bagergade 3 Lenz Ludwig Pensionær
Bagergade 3 Paulsen C. Partikulier
Bagergade 5 Clausen Marie Enke
Bagergade 6 Andersen Hans Tekniker
Bagergade 6 Busk N. Bogholder
Bagergade 6 Busk Cathrine Frøken
Bagergade 7 Michelsen Viggo Skomager
Bagergade 7 Seiffert Car. Enke
Bagergade 7 Sellau Cathr. Enke
Bagergade 7 Sentzow Guts. Murer
Bagergade 11 Seyboth W.H. Murer