Langbrogade 2 Gramm H.N. Malersvend
Langbrogade 12-14 Brodersen Broder H. Privatier
Langbrogade 12-14 Maasbøl M. Husassist.
Langbrogade 12-14 Otzen J.G. fhv. Fabrik.
Langbrogade 15 Reissmann Fr. Math. G. Maskinmester
Langbrogade 15 Sievers M.M. Enke
Langbrogade 16 From Petersen Willy Trakfikassistent
Langbrogade 18 Madsen Math. Arbejder
Langbrogade 18 Madsen I. Wilh. Bøtker
Langbrogade 18 Nielsen Fr. Fisker
Langbrogade 18 Petersen Marie Frøken
Langbrogade 18 Virkus H.A. Arbejder
Langbrogade 18 Wagner K.R.J. Tømrer
Langbrogade 19 Hansen A.N. Arbejder
Langbrogade 19 Tielker H. Cand. pharm
Langbrogade 20 Lausen Math. Invalid
Langbrogade 20 Lehmann K.G. Havnearbejder
Langbrogade 20 Petersen P.J. Arbejder
Langbrogade 21 Thomsen J. Enke
Langbrogade 21 Thomsen Fr. Strygerske
Langbrogade 22 Hansen J.P. Tømrer
Langbrogade 22 Hansen H. Tømrer
Langbrogade 23 Møller C.M. Husassist.
Langbrogade 36 Frost Christ. Husassist.
Langbrogade 36 Hansen H.P. Aftægtsmand
Langbrogade 36 Hansen H.P. Gårdejer
Langbrogade 36 Larsen J. Tjenestekarl
Langbrogade 36 Lorenzen C. Tjenestekarl
Langbrogade 36 Nielsen Chr. Tjenestestepige
Langbrogade 36 Philipsen Chr. Husholderske
Langebrogade 21 Jakobsen J. Slagteriarbejder
Langebrogade 23 Johannsen Nic. Bankfuldmægtig