Vejanlægget mellem Sønderskoven og Lambjerg Indtægt.

I 1931 begyndte man at anlægge Søndre Landevej fra Sønderborg gennem Høruphav mod Skovby. Den første del fra Amtsbanegården gennem byen eksisterede allerede, og for den østlige dels vedkommende var der mest tale om udbygning og til dels udretning af den eksisterende landevej.

Strækningen gennem Sønderskoven og Lambjerg Indtægt var derimod helt ny. Den anlagdes som en næsten lige strækning med enkelte bløde kurver, og fra vejens højeste punkt mellem de to store skove kunne man se Dybbøl Mølle.

Ved dette vejanlæg blev der kun i ringe omfang taget hensyn til de mange oldtidsminder, der fandtes på netop denne strækning. Museets leder, Jens Raben, og hans medarbejdere fik derfor travlt med at iagttage, opmåle og så vidt gørlig udgrave de oldtidsminder, der berørtes af vejarbejderne. 

Kilde: Sønderborg i 100 år