Kurhusskovens historie

Omkring 1870'erne havde Sønderborg bystyre begyndt at interessere sig lidt for det, vi i dag kalder bymiljø. Befolkningstallet var var opadgående, hvilket ud fra optimistiske betragtninger medeførte mangfoldige forandringer på flere områder. De Vothmannske haver langs arealerne, hvor nu Kastanieallé er placeret, blev nedlagt. Bosagers jorder måtte afgive jord til bebyggelse, Mølledamsområdet blev angrebet, Strandvejens jorder ind mod byen blev ”kultiveret”, og meget andet måtte ”følge med tiden”. 

Da den nye landsrådsbygning blev opført (Brorsonsvej 1), etableredes et parkanlæg, det nuværende Løkken, og et areal tilplantedes med frugttræer, som dog blev inddraget for at give plads til boligbyggeri langs den daværende ”Schulallé”.

På Damsklint lod kommunen i 1877 en 5 tdr. land beplante med træer, det nuværende skovareal, et arbejde, som en kommunal forskønnelseskommission stod for. Da disse unge træer var groet nogenlunde op, lod et nystiftet aktieselskab i 1884 i tilslutning til den nye skov opføre et kurhus med tilhørende badeanstalt neden for Damsklint. 

Kilde: Chr. Paulsen, En Sønderborg Mosaik

 

Se også Kurhaus