7-8000 gav de første Englændere en enestaaende Hyldest
Koncert af Militærmusikken med Parade af Frihedskæmperne og om Aftenen levende Lys i Vinduerne

 
Den 8. Maj vil i Sønderborg blive en Dag, der vil blive husket til sene Tider, og dens mange straalende Begivenheder vil blive genfortalt til kommende Slægter. Dagen begyndte med, at Højttalerbilen medlelte, at de første engelske Tropper vilde ankomme til Sønderborg ved 10-Tiden, og straks gik en Strøm af Mennesker ned mod Perlegade og Broen. Kl. 10:05 kom Englænderne, der desværre næppe kunde ses for den Ungdom, der havde belejret Krigsvognene.

Den officielle Modtagelse fandt Sted paa Raadhuset. Hele Raadhustorvet og Perlegade var fyldt af forventningsfulde Mennesker i Tusindtal. De ventede paa Englænderne, og da saa Englænderne kom kørende op gennem Store Raadhusgade, var de overhovedet ikke til at se. De var fuldstændig skjult bag de mange Sønderborgere — Unge og Gamle — der havde sikret sig en Plads paa Vognene for at køre med gennem Byens Gader. Omsider lykkedes det dog Englænderne at faa et lille Aandehul og slippe ud paa Kørebanen, og saa brød Jubelen ud. Hurra, Hurra raabte Folk og kastede Blomster ind over vore allierede Soldater, der næsten benovede tog imod denne enestaaende Hyldest. Alle vilde trykke dem i Hænderne, og deres Navnetræk maatte de skrive Hundreder af Gange.

 

Borgmesterens Velkomst

Efter en halv Snes Minutters Forløb kunde den officielle Modtagelse dog begynde. Paa Raadhusets Balkon tog Borgmester Hans Nielsen. Ordet og udtalte bl.a.:

Den lange blodige Krig i Europa er endt, takket være de allierede Hæres straalende Sejre. De af Tyskerne besatte Lande har nu faaet deres Frihed tilbage, og ogsaa vort lille Land er blevet frit. England og Danmark er knyttet sammen i gammelt Venskab, og derfor glæder det os at se en Afdeling af den engelske Hær i vor By. Jeg byder Dem velkommen pas det hjerteligste.

Englænderne takker


Efter Borgmesterens Tale istemte Forsamlingen „God save the King" og derpaa traadte en Englænder, Løjtnant Eric Smith, en ung, frisk Fyr — frem paa Balkonen, mens Jubelen slog ham i Møde. Da der efterhaanden var faldet Ro over Forsamlingen, kunde han tage Ordet:
— Vi er glade for at være her i Dag, sagde han, og I er glade for at se os.
Det var et stort Privilegium vort Regiment fik, da det fik Ordrer til at gaa mod Danmark. Intet har glædet mig mere end denne straalende Modtagelse. Jeg er forbavset over først og fremmest den glimrende Undergrundsorganisation, og jeg vil gerne takke alle, der har taget Del heri. Jeg er sikker paa, at denne gode Organisation har været medvirkende til Krigens Afslutning. Det er dejligt at være sammen, med Jer.

De to Taler blev naturligvis holdt paa Engelsk, men straks oversat til Dansk, Omvendt selvfølgelig med Borgmesterens Tale.

Den danske Regimentsmusik igen
Senere paa Eftermiddagen var der arrangeret en Koncert paa Raadhustorvet. Det var selveste vort Militærorkester, der traadte frem paa Arenaen, dog ikke i Uniform, men det kommer forhaabentligt snart. Det var en Fornøjelse og Glæde at høre det igen, og man kan ved denne Lejlighed takke Orkestrets Medlemmer og dets. Dirigent, Hr. Kofoed, fordi de — trods vanskelige Forhold — har fortsat Arbejdet ufortrødent, saa det staar saa højt musikalsk set som ingensinde før. Dets friske Spil hilstes naturligvis med hjerteligt Bifald.

Et Triumftog

Forud for Koncerten var vore enestaaende Frihedsbevægelses Mænd gaaet gennem Byens Gader — hvilket Triumftog! Folk klappede på Hænderne og raabte Hurra og smykkede Frihedsfolkene med Blomster. Dene Bevægelse har imporneret alle, det gav Marchen Udtryk for.
Og som Punktum for den smukke Dag blev Byen festligt illumineret. Gennem Højttalervognen var det i Dagens Løb flere Gange blevet meddelt, at Dansk Samfund havde henstillet til Byens Borgere, at de illuminerede deres Vinduer ved Mørkets Frembrud. Og det skete i stor Udstrækning. Efter fem lange Aar Mørke var det en herlig Oplevelse at gaa gennem Byens Gader, der laa badet I Lys.
— Jo, sandelig, Lysets Tid er begyndt!

Se også her

Englænderne bydes velkommen paa Raadhustorvet