Jydske Tidende, 10. Maj 1945

21-aarig engelsk Kaptajn klarede Overtagelsen af Sønderborg kaserne.


Det var naturligvis et af Festdagens Højdepunkter, da Englænderne indtog Sønderborg Kaserne for at afvæbne de tyske Styrker der endnu befinder sig her. En Del havde allerede forladt Byen og i Smaaklynger begyndt Hjernmarchen.
Den engelske Hær var repræsenteret ved, den 27-arrige Kaptajn Peter Lee-Lee, der var ledsaget af Bylederen, Kaptajnløjtnant Ovesen og dennes Sekretær, Dommerfuldmægtig Bek. Fra den danske Marine deltog Orlogskaptajn Greve, Orlogskaptajnløjtnant Rasmussen, og Løjtnant Erling Gad, Nordmanden Kaptajn Jebsen„ der er Forbindelsesofficer, og Lods Madsen.
Da Bilkortegen svingede ind i, Kasernegaarden, gjorde Vagten Honnør — den tyske Nazihilsen var ophævet — og Adjudant, Løjtnant Popp modtog den engelske Kaptajn, der straks bad om at tale med Kasernekommandanten. I 1 Time og 8 Minutter forhandlede Kommissionen, og i den. Tid lykkedes det at afvikle alle Spørgsmaal, baade med Hensyn til Afvæbning, Flygtninge og Hjemmarchen. Den tyske Kommandant tog Situationen yderst rolig.
I Kasernegaarden var der almindelig Opløsning. I smaa Klynger drøftede man Situationen. Krigsinvalider humpede omkring, mange Soldater gik delvis 1 civilt Tøj, og i et Hjørne af Gaarden foregik Afvæbningen, mens en Del kom slæbende med deres Kufferter og Pakker. Ind mellem Soldaterne færdedes Flygtninge, hvis Ansigter er præget af Haabløshed.
Englænderne foranledigede, at Kaptajnerne paa Flygtningsbaadene blev kaldt til Kasernen, hvor de fik Besked paa straks at sejle af Sted til henholdsvis Lübeck og Kiel. Den ene Baad var imidlertid fyldt med saarede og havde ikke selv Kul til Tilbagerejsen, hvorfor Englænderne gav dem Lov til at blive indtil videre som Røde Kors-Skib. De to øvrige Flygtningeskibe dirigerede Lods Madsen derefter ud af Havnen. De øvrige Skibe i Havnen fik Ordre til ikke at foretage Bevægelser uden Tilladelse, og det er Meningen, at en Del mindre Fartøjer skal overtages af den danske Marine.