Dybbøl-Posten

Mandag den 4. februar 1918

Hjemstavns-Musæet i Sønderborg.

Det nye Musæeum aabnedes i Gaar med en Festlighed i Pige-Mellemskolens Festsat, hvor der havde indfundet sig omtrent 160 Personer.

Læge Dr. Wullenweber holdt Indvielsestalen, i hvilken han skildrede Musæets Tilblivelse, dets Arbejde og Formaal. - Musæet vil ikke gaa i Konkurrence med de store Samlinger; det Opgave er at værne om alt, hvad der er karakteristiskt og typisk for Als og Sundved, Befolkningens Egenart, Landets Ejendommelighed, Sagn og Historie. Alle Resultater af Forskning over vort Hjem skal samles og gemmes, for at de kan give Anstød  til ny Forskning og nyt Arbejde.

Rigt Materiale ligger ordnet i Musæets Arkiv, og Forskeren kan finde, hvad han kan ønsker sig paa Historiens, Forhistoriens og Kulturhistoriens Omraade. Musæet byder nu velordnede Samlinger, som for Fremtiden kan beses hver Søndag og Onsdag Eftermiddag mod det ringe Vederlag af 20 Pg.

Fra Aulaen gik Forsamlingen til Musæet (Slotsalleen 7) Paa 1. Sals Forrum findes end Samling af Bomærker og Husindskrifter fra Kredsen, Als' og Sundved Adels Vaabener fra det 16. Aarhundrede og andre Ting fra denne Tid. 

Værelse Nr. 1 indeholder en righoldig forhistorisk Samling; 

Værelse Nr. 2 viser den gamle alsiske Dragt med alt hvad er hører til. 

Det 3. Værelse fører os i et gammelt sønderborgsk Borgerværelse fra omkring ved 1830, i den saakaldte "Biedermeier-Stil". Stilrene Mahagonimøbler, gamle Sønderborg Billeder osv giver et hyggeligt Indtryk. 

Værelse Nr. 4 minder om Avgustenborgs Historie; det indeholder Møbler, Malerier og andre Genstande fra Avgustenborg Slot. Særligt hens skal her tages til hertug Frederik Christian II. (+1814) og hans Forhold til Schiller, Baggesen og Schimmelmann, og til hertug Christian August med hans Hestesport.

Et Værelse nr. 5, er viet Sønderborg Slots og Bys Historie og i Værelset Nr. 6 findes Køkkentøj, Lysestager i de forskelligste Former med Tilbehør, desuden flere Arbejder, Værktøj, Former osv. fra aføde Pottemager Winters Værksted, den Sidste Pottemager i Kredsen. Paa 1. Sals Korridor gamle Billeder fra Nordborg, Avgustenborg og Graasten Slotte.

På Trappen til 2. sal er anbragt Billeder og Vaaben fra den første slesvigske Krig saavidt Als og Sundved berøres af den.