Axel Stenderup Jensen
Viadukten under Kongevej
Kirketorvet/Jernbanegade
Tipvognstog ved Kirketorvet/Jernbanegade
Dybbølgade efter omlægningen

Den 15. april 1925 rejste en polyteknisk kandidat til Sønderborg for – mens han ventede på at få bevilliget emigrantvisum til USA – at tage en midlertidig stilling hos ingeniør Jørgen Blom, Maibøllykke.

Visum fik han, men i stedet for at benytte det gik han den 8. januar 1926 i kompagniskab med Blom under navnet ”Stenderup Jensen & J. Blom”. Efter gensidig overenskomst blev interessentskabet ophævet den 1. juli 1927, hvorefter Stenderup Jensen fortsatte alene

Datoen for interessentskabets ophævelse må det være rimeligt at betragte som firmaets start.

Firmaet grundlægger, civilingeniør Axel Stenderup Jensen, blev født den 25. december 1898 i Ribe og døde den 15. september 1965 i Sønderborg. En kloakledning og septictank i Felsted var det første arbejde, A. Stenderup Jensen udførte. Det gav ifølge kassebogen et overskud på kr, 612 og 2 øre.

I 1928 var det største arbejde kloakering af Vojens. Entreprisesum kr. 78.653,80.

Al begyndelse er imidlertid svær. Driftsregnskabet for halvåret 1.7.-31.12. 1927 viste et underskud på kr. 6.300,89, og heller ikke i 1928 lykkedes det at få overskud, men underskuddet blev dog kun kr. 1.065,26. Endelig i 1929 var der et overskud på kr. 3.502,30, men igen i 1930 et underskud på kr. 1.696,70.

Risikoen i entreprenørbranchen, misforholdet mellem markedsprisen og de avancer, der kan opnås ved licitationsarbejder, synes således ikke at være problemer, der er af nyere dato.

Mommark-banen

Se mere om viadukten her: Viadukten under Kongevej bygges

I juni 1932 påbegyndtes arbejdet med viadukten Kongevej-Herman Bangsgade - Hilmar Finsensgade i Sønderborg, og i september samme år jordarbejderne på Mommark-banen. Den 15. juni 1933 blev Mommark-banen indviet.

Jordarbejde

Der er få områder, hvor den tekniske udvikling har påvirket arbejdsmetoderne kraftigere end netop inden for jordarbejderne. Tipvognene prægede billedet fra firmaets start til slutningen af 50'erne. I begyndelsen blev de trukket af heste senere af diesellokomotiver. I 20'erne og 30'erne blev de fyldt med håndskovl – egentlige gravemaskiner kom først til i 50'erne. Når man i dag lader en hydraulisk gravemaskine fylde bilerne på få minutter, er det vanskeligt at forestille sig det slid, det var at fylde en tipvogn med håndkraft.

Vejbyggeri i Sønderborg

Afviklingen af trafikken gennem Sønderborg har mange gange givet firmaet arbejde. Bygningen af Chr. X's Bro i 1930 medførte arbejder på det Ny Torv (Kirketorvet) og Den Ny Gade (Jernbanegade) samt de omtalte arbejder i forbindelse med Mommark-banen. Ombygningen af broen 1966-68 krævede en regulering af Dybbølgade og Jernbanegade, et arbejde til 1,2 millioner, som firmaet fik overdraget i 1966.

Her i selve jubilæumsåret (1977) føjes det foreløbig sidste led til denne udvikling i bygning af  aflastningsgaden (Lerbjerg). Med en entreprisesum på 5,8 millioner er dette arbejde det næststørste i firmaets historie.

I 1961 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 500.000,-.

I 1973 opdeltes Stenderup Jensen A/S i to selskaber: Stenderup Jensen Invest A/S og Stenderup Jensen A/S med en aktiekapital på 1 million kroner. I 1976 forhøjedes kapitalen i Stenderup Invest A/S til 2 millioner kroner. 

I 1985 solgte familen alle aktier i selskabet til Icopal-Koncernen eller som det hed dengang A/S Jens Villadsens Fabrikker. Selskabet bestod stadig som et selvstændigt selskab og Leif Stenderup Jensen fortsatte i selskabet som eneste direktør. 

I 1995 solgte Icopal-Koncernen entreprenørafdelingen videre til Superfos- Construction, men beholdt asfaltafdelingen, der blev en del af Icopals vejafdeling.

Kilde: Stenderup Jensen A/S 50 år 1927/1977, jubilæumsskrift