HVORNAAR Handskemagerlauget i Sønderborg er oprettet, ved man ikke, men det har bestaaet i det 17. Aanhundrede. Det ældste kendte Amtssegl er fra 1727. Det maa antages, at Laugsskraaen i dette Aar paany er blevet priviligeret, og man har anskaffet et nyt Segl. I Bødeprotokollen fra 1726 nævnes et »Handschuhmaaher-Amt«. I »Taxatio« over Byens Ejendomme i 1680 nævnes tre Handskemagere som Husejere: Albert Hänschemacher, Peter Paulsen Hänsehemacher og Schwenne (Svend) Hänschemacher. Indtil hen i det 18. Aarhundrede mangler ofte Familienavnet, saa at Fornavnet kun kendes i Forbindelse med Haandværksbetegnelsen.

 

 

I de gamle Sønderborger Bødeprotokoller findes en Del Optegnelser om gamle Handskemagere.

1695: Sønnick ISønnicksen, Hattemagersvend, har overfalden Jens Albrechtsen, Handskesnagersvend, med Skældsord og trukket sin Sabel mod ham. — — 5 Rdlr.

1701: Hans Kley har skældt Albrecht Handskemager ud og faar derfor en Bøde paa 20 Sk. — Albrecht har skældt ud igen og slaaet Hans Kley, hvorfor han fik en Bøde paa 32 Sk.
Eline Handskemagers, Alibrechts Kone, har skældt Marten Andersen ud. — Bøde 1 M.
Elina Handskemagers, Eleonora Matzes og Hans Jessen fik hver en Bøde paa 1 Rdlr., fordi deres Besemer (Vægte) ikke stemte. Kort efter har Elina skældt Eleonora Matzes ud, hvorfor hun maatte betale 1 Rdlr.

1710: Anna Blats er falden Peter Handskemager i Handelen, hun, bødes med 1 Rdlr. Peter nævnes allerede 1704.

1711: August Jørgensen, Smed, har givet Jørgen Christensen »Hänschemacher« en Ørefigen, han maatte bøde med 2M.

1717 nævnes Albrecht Handskemager igen. Det er Smedelauget, der har anmeldt ham, fordi han har ladet nogle gamle Jernhængsler reparere paa Landet, hvilket var i Modstrid med Smedelaugets Rettigheder. Albrecht fik en Bøde paa 1 Rdlr., men Straffen blev ham eftergivet paa Grund af Alder og Armod.

1722: Hans Jørgen Handskemager har tracteret Markfogden med Skældsord, da han gik til sin Gerning paa Marken.
Hans Jørgen maatte betale B Sk.

1724: Jürgen og Hans Jügen Jensen Handskemagere har injureret Peter Brandt, de bøder hver med 2 M.

1726: Mester Christian Andresen har skældt ud paa Handskemager- Amtet da han har gjort det i Drukkenskab, bødes han med 1 M. 8 Sk.
Niels Gitzing, Handskemagersvend., har overfaldet Mester Andreas Bamse (Skarpretteren) og kastet ham paa Jorden. (Bøde: 2 M.)


1736: Kaj Philip Handskemagerl har uden Aarsag skældt
Catiharina Marina Nielsen ud for Canaille og Tyv. Paa
Grund af sine daarlige økonomiske Forhold slap han med
en Bøde paa 1 M. 8 Sk.

1748: Lorenz Handskemager har injureret Rudolph Echler, han
faar en Bøde paa 12 M.

1754: Jacob Lorenzen, Handskemagersvend, har slaaet Hans Petersen. (BØde: 4 M.)

1755
: Lorenz Handskemager har truet Vægteren, (Bøde: 8 Sk.)

1757: Lorenz Matzen Handskemager har skældt Johan Lebner ud for Skælm og Tyv. (Bøde: 3 M.)

1759: Lorenz Handskemager har handlet imod sin Borgered. Han bødes med 6 M.

1763: Lorenz Handskemager har slaaet Carl Petersen. (Bøde: 3 M.)

 

1737 blev Handskemager Hans Jørgen Jensen,
1764 blev Handskemager Hans Philipsen og
1755 blev Handskemager Christian Jørgensen
Medlemmer af Sønderborg Skyttelaug.

Ifølge Kirkebogen faar Handiskemager Jens Albrechtsen et Barn døbt den 13. Januar 1796.
Peter Paulsen Handskemager nævnes som Fadder den 7. April 1702. Hans Hustru Anna, Peter Handskemagers, nævnes som Fadder i Ulkebøl 1693 og 1702.