Forlægningen til Fyn og Sjælland

Tilstedeværelsen af danske tropper i Jylland blev af Værnemagten opfattet som en trussel. I 1942 blev det derfor krævet, at alle danske soldater skulle forlægges til Fyn og Sjælland. 18. Bataljon og Musikkoprset skulle flyttes til Fåborg. Sergent- og oversergentkolen blev befalet til Næstved.

Flytningen af de danske soldater blev af sønderjyderne opfattet som en ny 9. april!!

Den 8. november 1942 blev der i Sønderborg kasernes gymnastiksal afholdt en gribende afskedsceremoni. Det kan nævnes, at der i salen var blevet plads til 64 faner fra soldaterforeninger m.fl. Formanden for Sønderborg Danske Samfund bød de ca. 500 deltagere velkommenog mindedes de danske soldaters ankomst i 1920. Efte en række taler af byens og egnens fremtrædende pesonligheder takkede garnisonskommandanten, oberstløjtnant E.C.T. Freiesleben.

Oberstløjtnanten sagde farvel på soldaternes vegne og mindedes de forløbne 22 et halv år med dansk garnison i byen.

To dage senere afholdtes den sidste parade inden afrejsen. Eleverne fra Sergentskolen havde indledningsvis taget opstilling ved Håndvækerskolen og marcherede dernæst gennem byen med Musikkorpset i spidsen.

Kai Edvard Larsen skriver herom: ”Den følgende tirsdag afholdtes den sidste parade under overværelse af 10.000 mennesker. Kl. 15:30 drog regimentsmusikken, ledsaget af sergentskolen gennem byen. Ved ankomsten til Rådhuspladsen sluttede en stor menneskemængde sig til... Man følte sig som èn stor familie, og alle hilste soldaterne, der overdængedes med blomster. Det var som et triumftog, men afdæmpet med vemod, man følte ved den forestående adskillelse”.

Da optoget kom til kasernen, ventede endnu flere tilskuere her. Kasernegårdens omgivelser var smykket med blomster. I sin afskedstale til soldaterne sagde oberstløjtnant Freiesleben bl.a. ”Jeg vil benytte lejligheden til at sige en personlig tak til alle garnisonens faste befalingsmænd og ligestillede for godt og loyalt samarbejde og medarbejderskab i de år, jeg har haft den ære og lykke at være garnisonens kommandant. Jeg siger Dem ”Lev vel” og ønsker for så mange af os som muligt et: ”På snarligt gensyn i Sønderborg!”.

Den 15. november 1942 blev kasernen officielt overdraget til Værnemagten.