S.M.S. "Mars" på vej gennem pontonbroen

Paa Lørdag, Klokken 2 Eftermiddag, holder en Del af den for Fremtiden her stastionerede tyske Marineafdeling sit Indtog, idet Artilleriskoleskibet "Mars" da ankommer hertil. Byens tyske Blad meddeler, at der vil blive flaget fra de offentlige Bygninger, og det udtaler Haabet om, at ogsaa en Del Privafolk vil stikke Flag ud. Antagelig bliver denne Forhaabning ikke gjort til Skamme. Klokken 6 giver Byen et Festmaaltid paa "Hotel Holsteinisches Haus", hvori deltager Byraadsmedlemmerne, Myndighedernes Repræsentanter og Officererne fra den herværende prøjsiske Garnison.

Dybbøl-Posten 4. April 1907

Om Marinens Indtog i Lørdags fortælles endnu et og andet i Byens Tyske Blad, som er af Interesse.

Som bekendt havde Byen indbudt til Fællesspisning på Hotel "Holsteinisches Haus". Her blev der holdt Taler blandt andet af Borgmesteren, Landraaden og Kommandanten på Artilleriskoleskibet "Mars", Fregatkaptejn Jasper.

Referatet er temmelig kortfattet, saa man faar ikke ret meget at vide om Talernes Inhold. Det ses dog, at Borgmesteren Dr. Petersen især har haft sine Tanker henvendt på Byens økonomiske Fremtid. Taleren nærede det Haab, at "Byen maatte vinde i Anseelse og fremmes i sen Velfærd. Denne Indflydelse maatte man ganske vist ikke anslaa alt for højt, det gjaldt nu mere end nogen Sinde om at arbejde og virke, og det vilde heller ikke gaa af uden Ofre før Byen, som nu ikke mere havde Aleneherredømme over Havnen, men han nærede det glade Haab, at det vilde lykkes at forene de forskellige Interesser."

Landraad Tschierschnitz derimod synes at have haft et politisk Anstrøg paa sin Tale. "Naar de herrer kom hertil fra større Forhold, saa maatte Bevidstheden om, at de var på indviet (?) Jord, trøste dem. Her ved Rigets Nordgrænse herskede jo desværre endnu stadig en politisk Kamp. Det laa ham fjernt at ville brage Marinen ind i denne Kamp, men alene den Kendsgerning, at der var oprettet en Marinestation, og bevidstheden om, at Marinen stod bag ved os, var af stor Betydning."

Det er jo rart, at Landraaden beklager den standende politiske Strid. Ulige bedre havde det dog været, om han havde indrømmet, at Myndighedernes Fremfærd over for Befolkningen skal ikke hjælpe meget til at dæmpe Striden. Man behøver jo kun at mindes Forbuddet forleden imod et par Afholdsforedrag i Als Nørreherred. Morsom er det ogsaa at lægge mærke til, hvor utrygge Tyskerne har følt sig i den sidste Tid, - skønt for andre Mennesker at antage har de da ingen Grund til at klage sig. At faa en Marinestation og en Marinegarnison i Ryggen stiver nu saa dejligt af. 

Om Kommandanten hedder det, at "han takkede under Hensyntagen til de forskellige fremførte Synspunkter", altsaa ogsaa de Synspunkter, som var de gældende for Landraadens Tale. Det er for Resten mærkeligt, at en af de første Taler, en saadan tysk Officer holder, naar han kommer hertil, skal være om Politik.

Ved slutningen af Festreferatet kommer Bladet ind paa det gamle kære Tema - "Dybbøl-Posten". Det er slet ikke tilfreds med, at "Dybbøl-Posten" skrev, at Skibene i Havnen kun flagede som sædvanlig, da Indtoget fandt Sted. Som Bevis for det modsatte anfører det blandt andet, at nogle danske Skibe havde hejst Dannebrog "uden nogen som helst Opfordring" (tænk!), det udtaler den Formodning, at det danske Blads Meddeler har glemt at tælle disse. Aa ned, Dannebrogene var det første, han saa og glædede sig over. At han ikke fremhævede dem, skete kun af ædlere Bevæggrunde - for ikke at tirre "Sonderburger Zeitung" alt for meget. De kan have Ærgrelser nok endda.

En Kilde til Ærgrelse for det tyske Blad har det saaledes været, at "Dybbøl-Posten" havde skrevet, at nede ved Slottet stod den herværende prøjsiske Fodfolksgarnison opstillet i stiveste Puds. Det veed det tyske Blad ikke hvad er. "Hvad vel "Dybbølpost"-Redaktionen har forestillet sig herved?" spørger det. Ja, Gud skal vide det. Een dum kan som bekendt spørge om mere end til vise kan svare paa.

For øvrigt er det ikke længere end to Dage siden, at det tyske Blad i krænket Uskyldighed forsikrede, at det ikke, mere vilde have noget med "Dybbøl-Posten" at gøre. Særlig Fasthed i  Principperne kan man altsaa ikke beskylde det for.

Dybbløl-Posten 9. april 1907