Da det gamle postkontor, der allerede før krigen 1864 lå på hjørnet af nuværende Østergade og Rådhustorvet, blev totalt ødelagt, flyttede postmester Banner kontoret til Hørup. Sønderborgs borgere var i høj grad utilfredse med dette og forlangte af borgmesteren, at postkontoret skulle flyttes tilbage til byen. Det lykkedes at leje egnede lokaler i den øverste del af Perlegade (nr. 97) – og Alsgade 1.

Den ny postdirektør, Bauerhorst, fik en god start i Sønderborg, i hvert fald hvad angik den økonomiske side af sagen. Ved overtagelsen af postvæsenet faldt ca. 4.000 rigsdaler i hans hænder – eller hele det sønderborgske postvæsens kassebeholdning. Bauerhorst oprettede et preussisk postkontor i de ovennævnte lokaler, men lejemålet blev den 1.5.1867 opsagt. Dr. Gade, ejeren af huset, ville ikke forlænge lejemålet og heller ikke sælge huset. De preussiske myndigheder begyndte nu at se sig om efter passende lokaler. Lejligheden bød sig endnu samme år. En manufakturhandler Ingvard Ohlsen havde i 1863 et hus på hjørnet af nuværende Østergade og Rådhustorvet. I huset var der, som allerede nævnt, indrettet posthus. Ejendommen blev totalt ødelagt under krigen 1864, men allerede i oktober samme år blev det genopbygget. I huset drev Ohlsen sin manufakturforretning. Efter nogle forhandlinger solgte Ohlsen i 1867 ejendommen til de preussiske myndigheder for 36.000 mark. Hele ejendommen blev herefter lavet om til posthus. Bygningen havde et beboelsesareal på 217 kvm. På første sal var der plads til postdirektørens bolig og bagved huset var der en have. 

I vinteren 1900-01 blev postkontoret udvidet med en tilbygning, hvor man indrettede budstue, telegraf- og telefonkontorer. Omkostningerne var på 4.850 mark.

I 1906-1907 byggede man marinestationen i Sønderborg, og den var i høj grad medvirkende til, at befolkningstallet øgedes væsentligt. Mange bygninger og vejanlæg blev en direkte følge af de nye militær anlæg. Da marinestationen var fuldt bemandet i 1907, var der i alt stationeret 1500 mand. 

Posthuset i Sønderborg blev nu igen for trangt til at klare de mange forsendelser, både fra den civile befolkning og fra militæret. 

I 1905 havde den tyske postforvaltning af en hotelejer Schmidt købt en større grund længere nede ad Østergade, hvorpå man ville opføre en tilbygning. Tilbygningen stod færdig i 1908. I de nye lokaler fik militæret sit eget lokale, hvor man kunne afsende og modtage deres forsendelser ude at blive forstyrret af den civile befolkning.

I sommeren samme år blev tilbygningen yderligere forlænget, og mellem hoved- og sidebygningen opførtes en forbindelsesbygning, hvor man indrettede et offentligt telefonkontor og en garderobe.

Kilde: Alan Hamilton & Eva Holm, Sønderborg postdistrikts historie.

 

Se også:

Posthuse før 1864

Posthuset 1913