Kaiserliches Postamt
Kgl. Postkontor
Bemærk at relieffet er fjernet
Posthuset set fra Østergade.

Det stadigt voksende befolkningstal – i 1913 havde Sønderborg et indbyggertal på ca.  11.000 – bevirkede, at man den 20.3.1912 besluttede at rive ”det gamle faldefærdige hus med tilbygningerne” ned, og lade opføre et nyt.

Til opførelsen af det nye posthus bevilligede Oberpostdirektionen i Kiel et beløb på 200.300 mark. Postbygningsinspektør Deetz fra Kiel lavede tegninger til det nye posthus.

Byggearbejdet foregik i to faser. Den 1. april  1913 begyndte man med byggeriet på Bismarckstraße (Østergade), som blev færdig den 28.11.1914. Medens arbejdet var i gang, opoførte man i maj 1913 på en grund tilhørende det kongelige amtsråd en træbarak, der i første omgnag tjente til indleveringen af pakkeposten, og senere til uddelingen af rationeringsmærker.

Derefter tog man fat på den anden del af byggeriet, nemlig nedrivningen af det egentlige posthus på hjørnet af Østergade og Rådhustorvet, samt udgravningen og støbningen af det nye fundament. Arbejdet skred kun langsomt frem, da der var mangel på arbejdskraft, på heste, på materialer -alt sammen som følge af 1. verdenskrig. Nedrivningen af det gamle posthus blev overdraget arkitektfirmaet Heinrich Naeve, som fik 1.600 mark for det. Murstenene fra den nedrevne bygning blev genanvendt til opførelsen af det nye posthus.

Ved nedrivningen af det gamle posthus fandt man indmuret mellem to blyplader et dokument med følgende tekst:

”So geschehen am Tage des Friedensabschlusses   zwischen Deutschland og Dänemark, wodurch unser geliebtes Vaterland Schleswig-Holstein hoffentlich auf ewige Zeiten von dänischem Joche befreit sein wird.

Sonderburg, den 31. oktober 1864

J. Ohlsen”

Den 1. maj 1915  blev der i fundamenterne under det nye posthus indmuret en kasse med dokumenter vedrørende bygningen. Desuden blev der nedlagt en afskrift af det dokument, der blev fundet i den gamle bygning, det officielle krigstelegram fra den 30. april 1914, et eksemplar af ”Sonderburg Zeitung”, samt nogle pengesedler.

Posthuset stod færdigt i 1916. Bygningens arkitektur skulle minde om Biedermeierstilen. Posthuset blev af  ”Sonderburger Zeitung” udnævnt  til det smukkeste hus i byen. På hjørnet af Rådhustorvet og Østergade var der lavet hovedportal og ud mod Rådhustorvet var der indgang til postdirektørens bolig (den nuværende indgang fra Rådhustorvet). Fra Østergade var der indgang til pakrummet, budstuen og telegrafcentralen, samt indgang for militæret.

Postdirektørens bolig bestod af 5 store og 1 mindre værelse, 1 badeværelse, 1 køkken, 1 spisekammer og 1 pigekammer. Til posthuset hørte endvidere en have på ca. 300 kvm. På selve posthusbygningen var der en murbrevkasse. Øverst på facaden, med udsigt til Rådhustorvet, blev der af en arkitekt udmejslet en tysk ørn i sandsten, som først blev fjernet i 1946. Tilfældighedernes sammenspil ville, at begge posthuse blev opført under krigstilstande.

Kilde: Alan Hamilton & Eva Holm, Sønderborg postdistrikts historie.

 

Se også: Posthuse før 1864

              Posthuset 1864-1913