Planer for havnen i Sønderborg er ikke noget nyt. I 1921 efter genforeningen, var der også planer om udvidelse af havnen bl.a. med en godsfærge mellem fastlandet og Als.

Vi bringer ovenstående en Plan over de projekterede Havneudvidelser i Sønderborg, idet begge de tidligere omtalte Alternativer er opridsede.

Det vil være enhver Sønderborger bekendt, at Havneudvidelsesplanerne har staaet paa i mange Aar, men hidtil har det ikke været sammenfattede indenfor ganske bestemte rammer. Under tysk Styre havde man ikke netop Opmærksomheden henvendt paa Sønderborgs kommercielle Fremtid, men var mere optaget af de militære Forhold.

Medens der saaledes blev bekostet kolossalt paa den her i Byen dengang stationerede Marine blev Byens egentlige Interesser sat fuldstændig i Baggrunden.

For Øjeblikket er Stillingen saaledes, at vor Havn kun har 120 Meter Kajmur med 4-5 Meters Vanddybde. Med en saadan Havn vil vi ikke kunne komme vidt. Først og fremmest er Kajanlæget altfor lille, og dernæst er Vanddybden fuldstændig utilstrækkelig.

Ved Sønderjyllands Genforening med Danmark fremkom Chancerne for en Udvidelse af Havnen, idet der blev givet Tilsagn om økonomisk Hjælp fra Staten. Der blev straks sat et forberedende Arbejde i Gang, og dette Arbejde har i ingen Maade været af noget lille Omfang. Der er blevet foretaget en Række betydningsfulde Boringer og Grundundersøgelser. Med dette som Grundlag er det saa lykkedes at sammenfatte Havneudvidelsesplanerne indenfor de bestemte rammer.

Der har været ført en Række Forhandlinger om Spørgsmaalet. I Foraaret var den store Jernbanekommission på Besøg i Sønderjylland og ankom som bekendt ogsaa her til Sønderborg, hvor man forelagde Havneplanerne og i Særdelshed pegede på Nødvendigheden af af faa etableret en Færgeforbindelse mellem Als og Fastlandet.

Paa Byraadsmødet den 12. oktober blev Ministeriets Syn på Sagen ført offentligt frem, idet Borgmester Kock fremkom med en Redegørelse for, hvad Ministeriet havde givet tilsagn om at yde. 

Der er to Alternativer. Det første gaar ud paa Opførelse af et Kajanlæg paa Alssiden med 250 Meter Kajmur og med en Vanddybde på 7½ Meter, desuden en Fiskerihavn, og en Jernbanebro eller en Færgeforbindelse over Alssund. Saafremt denne Færgeforbindelse ikke kan bllive til noget og der heller ikke kan blive Tale om en Jernbanebro (Afgørelsen af dette Spørgsmål ligger i Hænderne paa den store Jernbanekommission, som endnu ikke har afgivet sin Betænkning), skal Sønderborg Havn have 400 Meter Kajmur til en Sydhavn paa Sundevedsiden. Staten  har endvidere givet Tilsagn om at overlade Byen Statens Grunde ude ved Kasernen og Krigsinvalideskolen helt ud til "Verdens Ende" med Dalber og Broer etc.

250 Meter Kajmur koster 1,200,000 Kr., en Fiskerihavn 140,000 Kr. og til de fornødne Grunderhvervelser medgaar 780,000 Kr. Planens Realisation vil altsaa komme til at kose ialt 2 Millioner 120,000 Kr. Heraf betaler Staten Halvdelen.

Færgeforbindelsen, der vil komme til at koste 880,000 Kr., skal bekostes af Staten fuldt og helt.

Nu er Forholdet jo imidlertid det, at Sønderborg ønsker saavel en Sydhavn som en Færgeforbindelse, og det vil erindres, at Formanden for Havne- og Broudvalget, Otto Petersen paa Byrådsmødet den 12. Oktober anbefalede Byen at udtale Ønsket om 400 Meter Kajmur, da Landboerne sandsynligvis dog stadig vilde fastholde Kravet om en Færgeforbindelse, thi det var af ganske særlig Betydning for dem. Havneingeniør Buhl har for nogen Tid siden fremsat, nogle Udtalelser om, at en saadan Handlemaade vilde være voveligt Spil, thi Sønderborg udsatte sig for at miste Færgeforbindelsen, som absolut var en Livsbetingelse for Byen.

Vi har haft en Samtale med Borgmesteren, som angaaende Sydhavnen udtalte følgende:

- Den projekterede Sydhavn er absolut nødvendig for os. Der har jo allerede længe været ført Forhandlinger angaaende Oprettelsen af et Svineslagteri, og det ser nu ud til at det Udvalg, som har Sagen i sin Haand, er mest stemt for at lægge Svineslagteriet paa Sundevedsiden mellem Klinke- og Langebrogade. Ifald Slagteriet kommer til at ligge der, vil man forstaa af hvilken Betydning det vil være for vor By, at faa en Havn paa Sundevedsiden syd for Pontonbroen. Desuden kan Færgeforbindelsen ikke undværes, idet de alsiske Bønders Svin helst skulle transporteres til Slagteriet uden Omladning. Det er saa Meningen, at Færgen skal kunne medføre Amtsbanernes Vogne, som paa Sundevedsiden kan indsættes paa et Spor, således at de kan føres helt op til Svineslagteriet og saaledes, at man faar direkte Forbindelse med Statsbanegården.

Som det fremgår af Planen, paatænker man ogsaa at anlægge en Lystbaadehavn neden for Invalideskolen. Helt ude ved "Verdens Ende" har man tænkt paa at opstille Petroleums- og Benzintanks.

Iøvrigt taler Planen jo for sig selv.

Kai

Dybbøl-Posten 

Torsdag den 3. November 1921