Det stigende antal elever; i 1952 var der over 2000, gjorde det nødvendigt med en ny skole. Den blev placeret ved Grundtvigs Allé og fik navnet Sønderskov-Skolen.

Man havde ventet, at småbørnsafdelingen på Sønderskov-Skolen kunne tages i brug d. 15. august 1954, men af forskellige grunde måtte tidspunket udskydes til 1. oktober. 

For at klare undervisningen på normal måde for de større elever valgte man at lade alle skolevæsenets l. klasser vente med at begynde til 1. oktober. På nævnte dato åbnedes Sønderskov-Skolen som selvstændig skole med eget skoledistrikt og med et elevtal på 336 fordelt på 12 klasser og under stadsskoleinspektørens ledelse. De fem 1. klasses elever var alle hjemmehørende i distriktet, medens de 7 overflyttede klasser havde mange elever også fra de øvrige skolers distrikter.

Da Sønderskov-Skolen kun delvis var taget i brug, var der tvivl om, hvornår der skulle vælges skolenævn for dette skoledistrikt.

Spørgsmålet blev forelagt undervisningsministeriet, hvorefter der blev afholdt valg til skolenævn for Sønderborg-Skolen. Det nyvalgte nævns første opgave blev i forbindelse med skolekommissionen at foretage indstilling til embedet som skoleinspektør ved Sønderskov-Skolen.

Skolen blev officielt indviet den 1. oktober 1955.

Med sine 50 lokaler blev den byens største skole, også hvad angår elevtal; i 1959 havde den over 1000 elever.