I den danske befolkning var der i foråret 1945 stor utilfredshed med, at undervisningen i de tyske skoler fortsatte efter kapitulationen. Undervisningsministeren udsendte da den 25.6.1945 et cirkulære, hvorefter der skulle foretages et gennemsyn af lærebøgerne, og der skulle gives de tyske skoler ferie indtil videre. Efter sommerferien overførtes en del af eleverne til den danske afdeling eller til statsskolen, medens resten undervistes privat hos det tyske lærerpersonale, hvoraf flertallet ikke var interneret. 

Da der i december blev truffet en ordning hvorefter de tyske børn, der ikke blev undervist, kunne anbringes i særklasser under det danske skolevæsen, oprettedes der 8 særklasser med 165 børn. De undervistes af deres hidtidige lærere undtagen i fagene dansk, historie og geografi, i hvilke fag, de undervistes af danske lærere. Særklasserne anbragtes i bygningen Ringridervej 11. Deres elevtal gik i det nye skoleår ned til 125, og de ophævedes i sommerferien 1946.

Da den tyske skoleforening anmodede om en forlængelse af ordningen med særklasserne, blev det afslået med den begrundelse, at de allerede var ophævet, og at det andragende om oprettelse af en tysk privatskolevar indsendt og anbefalet af skolekommissionen.

Kilde: Sønderborg bys historie II